Gebruikersnaam
Wachtwoord

Laatste wijziging: 12 oktober 2004

Artikel 1 / Definities
 • 1.1 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hostbox een overeenkomst heeft afgesloten.
 • 1.2 Product: de door Hostbox te exploiteren producten en diensten waarbij door de Klant beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 • 1.3 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 • 1.4 Website: één of meerdere internetpagina's.


  Artikel 2 / Toepassing
 • 2.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Hostbox gaat Klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen Hostbox en de Klant onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.
 • 2.2 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Hostbox is ondertekend.
 • 2.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.


  Artikel 3 / Verplichtingen Hostbox
 • 3.1 Hostbox zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.
 • 3.3 Hostbox zal een redelijke inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.
 • 3.4 Hostbox onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere data van Klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Hostbox hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 tot en met 4.4 van deze Algemene Voorwaarden.


  Artikel 4 / Verplichtingen Klant
 • 4.1 De Klant stelt Hostbox steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, emailadres
 • en desgevraagd zijn bank- of girorekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum, waarbij bij gebreke hiervan de datum van ontvangst van mededeling door Hostbox als ingangsdatum zal gelden.
 • 4.2 De Klant onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van illegale mp3’s, illegale software, racistisch of discriminerend materiaal en/of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is of inbreuk maakt op rechten van derden.
 • 4.3 De Klant zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt Klant zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - op te starten waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Hostbox, overige klanten of internetgebruikers gehinderd of schade toebrengt.
 • 4.4 De Klant vrijwaart Hostbox van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 • 4.5 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten 4.2, 4.3 en 4.4 voor rekening van Klant.


  Artikel 5 / Duur
 • 5.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengd.


  Artikel 6 / Beëindiging
 • 6.1 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 • 6.2 Hostbox heeft het recht de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert.


  Artikel 7 / Prijzen
 • 7.1 Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
 • 7.2 Hostbox is vrij om bij tariefwijzigingen van dataverkeer deze aan de Klant door te berekenen. De Klant heeft alsdan evenwel gedurende één maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.


  Artikel 8 / Betalingen
 • 8.1 Hostbox stuurt de Klant per overeengekomen betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 • 8.2 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
 • 8.3 Indien een Klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim heeft Hostbox het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen.
 • 8.4. Indien de Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de Klant de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Hostbox kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Hostbox een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 • 8.5 Betaling van de verschuldigde kosten kunnen plaats vinden door middel van een automatische incasso, waartoe de Klant bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
 • 8.6 In geval van automatische incasso dient de Klant zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
 • 8.7 De Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de Klant niet kan worden geïncasseerd of niet aan Hostbox is voldaan.
 • 8.8 Indien verschuldigde bedragen door toedoen van de Klant niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Hostbox een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 • 8.9 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Hostbox het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van de Klant onverwijld aan de Klant te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.
 • 8.10 Alle uit de overeenkomst met de Klant voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Klant.
 • 8.11 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


  Artikel 9 / Wanprestatie
 • 9.1 Hostbox behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de Klant en na schriftelijke waarschuwing de website af te sluiten van het internet.
 • 9.2 Hostbox behoudt zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van Hostbox en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.


  Artikel 10 / Aansprakelijkheid
 • 10.1 De Klant kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product.
 • 10.2 Alhoewel Hostbox een back-up maakt van de websites, behoudt Hostbox zich het recht voor van haar Klant te verwachten dat zij digitale informatie op een deugdelijke wijze, recentelijk voorafgaand aan eventuele werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Hostbox niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
 • 10.3 Hostbox is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals bijvoorbeeld computervirussen. Hostbox mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
 • 10.4 Hostbox is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 10.5 Hostbox is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van het Product veroorzaakt door derden.
 • 10.6 De eventuele aansprakelijkheid van Hostbox is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 • 10.7 Hostbox is niet verantwoordelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Hostbox werkzaam zijn.


  Artikel 11 / Eigendomsvoorbehoud
 • 11.1 Hostbox behoudt het eigendom van alle door haar geleverde Producten, tenzij anders overeengekomen met Klant.


  Artikel 12 / Intellectueel eigendom
 • 12.1 De Klant verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door Hostbox.
 • 12.2 Het is de Klant niet toegestaan om zonder toestemming van Hostbox aan haar geleverde software van derden en complete alsmede deelproducten ontwikkeld door Hostbox door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Hostbox te hebben verkregen.
 • 12.3 Het is Hostbox niet toegestaan om zonder toestemming van de Klant de door de Klant geplaatste software en/of beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door contractant op de webserver van Hostbox of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Klant, uitgezonderd het overeengekomen uit de overeenkomst.


  Artikel 13 / Overmacht
 • 13.1 Hostbox is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt.
 • 13.2 Indien de overmachttoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ook niet als Hostbox enig voordeel mocht hebben.
 • 13.3 Hostbox is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het Systeem door niet aan Hostbox toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.


  Artikel 14 / Slotbepalingen
 • 14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • 14.3 Hostbox heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan de Klant. De Klant kan de overeenkomst opzeggen ingaande de datum dat de wijziging van kracht wordt.
 • 14.4 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 • 14.5 Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.